Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDKACJA | C K M K M

Jesteś w:   ARTYKUŁY   >   Rozpisano przetarg na budowę linii

Dominik Wójcik, dn. 17-go marca 2010r

Rozpisano przetarg na rozbudowę linii na Błeszno

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 17 marca ogłoszenie o przetargu na budowę linii tramwajowej na Błeszno. Oferty mozna składać do 27 kwietnia. Termin wykonania inwestycji - 30 listopada 2012 r.

Cytat:

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno. Wykonanie zadania polega na budowie nowego ciągu tramwajowego - torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnych, przebudowie ciągów drogowych i uzbrojenia podziemnego, budowie i przebudowie sygnalizacji świetlnych, budowie stacji zasilania (stacji transformatorowej), linii kablowych zasilających i sterowniczych, infrastruktury przystankowej. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Podmioty przystępujące do przetargu muszą spełniać poniższe kryteria:

1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie robót może mieć miejsce wcześniej) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego o długości co najmniej 800 m, położonego w ulicy miejskiej wraz z budową lub przebudową tej ulicy (wraz z infrastrukturą i siecią uzbrojenia podziemnego) oraz
b) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci trakcyjnej o długości co najmniej 800 m oraz
c) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie podstacji trakcyjnej wraz z kablami zasilającymi.

Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. robót (a + b +c) w ramach jednej umowy lub w osobnych umowach (zamówieniach)
lub
a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego o długości co najmniej 800 m oraz
b) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy ulicy miejskiej (wraz z infrastrukturą i siecią uzbrojenia podziemnego) o długości co najmniej 800m oraz
c) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci trakcyjnej o długości co najmniej 800 m oraz
d) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie podstacji trakcyjnej wraz z kablami zasilającymi.
Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. robót (a + b + c + d) w ramach jednej umowy lub w osobnych umowach (zamówieniach).

3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
a) osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w tym dwuletnie doświadczenie kierownika budowy w realizacji budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego,
b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- telekomunikacyjnej.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Osoby które będą pełnić funkcję kierowników robót muszą wykazać się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w swoich specjalnościach.

4. Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie posiadania środków finansowych w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) lub zdolności kredytowej w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

5. Zobowiązanie wykonawcy - w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty, do ubezpieczenia się na okres realizacji umowy, tj. od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia oraz w okresie rękojmi w zakresie obejmującym wszystkie ryzyka budowy i montażu oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

Parametry zamówienia określono w SIWZ:

1) miejsce wykonania zamówienia: od skrzyżowania Alei Niepodległości z Aleją 11 Listopada i Aleją Pokoju na kierunku wschód-zachód ulicą Jagiellońską (droga krajowa Nr 43) do skrzyżowania z ul. Orkana, dalej ulicami: Orkana, Aleją 11 Listopada, Jesienną, Rakowską, Limanowskiego z pętlą tramwajową przy ulicy Żareckiej.

2) podstawowe parametry:
- długość linii tramwajowej toru podwójnego (bez pętli) : ok. 4540,55 m,
- długość toru pojedynczego na pętli - ok. 416,00 m,
- długość toru tramwajowego wbudowanego w jezdnię - ok. 1522,00 m,
- długość toru tramwajowego w pasie rozdziału - ok. 865,25 m,
- długość toru tramwajowego poza jezdnią ok. 2153,30 m,
- zasilanie z budynku stacji transformatorowej zaprojektowanego przy skrzyżowaniu ul. Bohaterów Katynia z ul. Rakowską,
- 13 zintegrowanych przystanków,
- przebudowa układu drogowego wzdłuż linii tramwajowej i uzbrojenia podziemnego.

3) zakres robót przewidzianych do wykonania:
a) budowa nowej linii tramwajowej w istniejących ciągach ulic (torowisko i sieć trakcyjna)
b) przebudowa układu drogowego związana z budową linii tramwajowej,
c) budowa stacji transformatorowej,
d) przebudowa kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej, sieci kablowej oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej SN i nN, sieci telekomunikacyjnych i sieci telewizji kablowej,
e) budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb zasilania i sterowania ruchem tramwajowym i sygnalizacji świetlnej,
f) wykonanie niezbędnych rozbiórek obiektów kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy, a uszczuplone dokumenty przetargowe załączono do niniejszego artykułu.

Pobierz - tram27_doc.rar [RAR, 72,1 KB]

Źródło: BIP Częstochowa; Częstochowski Serwis Komunikacyjny CKMKM


Zobacz także:

Dostaliśmy eurofundusze na tramwaj na Błeszno i nowe wagony
Dyskusja na ten temat
Dyskusja o nowej linii

Polecamy:

Książka "Opowieść o częstochowskich tramwajach"

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM | FORUM | KONTAKT | C K M K M