Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDKACJA | C K M K M

Jesteś w:   ARTYKUŁY   >   Kolejna przegrana bitwa przeciwnika TnB

Dominik Wójcik, dn. 15 października 2010r

Kolejna PRZEGRANA bitwa
przeciwnika rozbudowy linii tramwajowej

Komisja Rewizyjna Miastra Częstochowy na ostatnim posiedzeniu rozpatrzyła negatywnie skargę "czołowego przeciwnika" rozbudowy sieci tramwajowej w dzielnicy Wrzosowiak. Przedstawiam przedruk projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy wraz z uzasadnieniem. Uchwała będzie głosowana 18-go października 2010r.

Pismo wpłynęło za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego szóstego września, w którym Wiesław Ch. wniósł skargę na działania Prezydenta Miasta Częstochowy w zakresie budowy linii tramwajowej w dzielnicach Błeszno i Raków.

Prezentujemy przedruk projektu uchwały wraz z uzasadnieniem:


UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. Ch. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu skargi na działania Prezydenta Miasta Częstochowy.

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1.

Skargę uznać za nieuzasadnioną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Częstochowy, upoważniając go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Marek Balt


Załącznik
do Uchwały Nr..........
Rady Miasta Częstochowy
z dnia .................

Uzasadnienie do Uchwały Nr ............... w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. Ch. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy.

W dniu 6 września br. za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, Pan W. Ch. wniósł skargę na działania Prezydenta Miasta w zakresie budowy linii tramwajowej w dzielnicach Błeszno i Raków.

Po analizie zgromadzonych dokumentów, wysłuchaniu Skarżącego oraz przedstawiciela Prezydenta Miasta Komisja Rewizyjna ustaliła w odniesieniu do poszczególnych zarzutów:

1. Braku analizy ekonomicznej przedsięwzięcia oraz prowadzenia postępowania bez udziału stron i informacji dla społeczeństwa.

- Przed podjęciem decyzji o budowie linii tramwajowej przeprowadzony został proces konsultacji społecznych. Do konsultacji skierowano 4 warianty przebiegu linii oraz pytanie czy budować linię tramwajową. Warianty przedstawiane były w prasie lokalnej, omawiane były na kilku spotkaniach z mieszkańcami w radach dzielnic Wrzosowiak i Błeszno. Wysłano do mieszkańców dzielnic planowanych do obsługi komunikacją tramwajową 20 tys ankiet, z których uzyskano 1886 odpowiedzi. 90 % respondentów opowiedziało się za budową linii tramwajowej. Do realizacji wybrano wariant wskazany przez mieszkańców;

- Konsultacje odbywały sie także w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych w związku z uzyskaniem decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę. W trakcie procedur strony były informowane o toczących się postępowaniach na zasadach określonych w przepisach prawa. Na poszczególnych etapach strony mogły wnosić uwagi, wnioski i zastrzeżenia. Część osób skorzystało z tych uprawnień i złożyło wnioski, które zostały rozpatrzone przez organy wydające decyzje administracyjne. W rezultacie toczących się postępowań decyzje uzyskały klauzulę prawomocności;

- Przed realizacją zadania na etapie koncepcji projektowej przeprowadzono analizę ekonomiczną budowy linii tramwajowej. W trakcie postępowań aplikacyjnych o środki unijne opracowano studium wykonalności zawierające analizy finansowe, ekonomiczne, analizę planowanych napełnień pasażerami.

Dokumenty te potwierdziły zasadność budowy linii. Wszystkie procedury były jawne i każda ze stron mogła się zapoznać z aktami na każdym etapie postępowania.

2. Braku doświadczenia wykonawcy inwestycji i jej kosztów.

-Inwestycja o wartości 98,7 mln zł uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 w wysokości 83,9 mln zł co stanowi 85% kosztów inwestycji .
Przetarg na wykonanie zadania wygrało konsorcjum w składzie Drog-Bud Sp. z. o.o. z siedzibą w Lubojence i Kromiss-Bis Sp. z. o.o. z siedzibą w Częstochowie, w kwocie 79,3 mln zł. W/w konsorcjum posiada doświadczenie wykonawcze w budowie i przebudowie linii tramwajowych w Warszawie ul. Wolska, Rondo Starzyńskiego, w Bydgoszczy ul. Szpitalna, w Katowicach ul. Chorzowska;

3. Braku reakcji na postulaty komitetów protestacyjnych.

- Wszystkie wystąpienia mieszkańców zostały dogłębnie rozpatrzone, przeanalizowane i udzielone zostały szczegółowe odpowiedzi.
Jednocześnie pomimo prawomocnych decyzji administracyjnych tutejszy Urząd otwarty jest na racjonalne i uzasadnione korekty rozwiązań projektowych wynikające z wniosków zarówno mieszkańców jak i instytucji czy organizacji. W tym trybie przyjęto zamienne rozwiązania: dla pętli autobusowej przy ul. Bienia /zastosowano zatokę autobusową,/, skorygowano przebieg przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i ul. Jagiellońskiej, lokalizacji placu zabaw dla dzieci w miejscu uzgodnionym z RSM Hutnik.
Podczas przebudowy ulicy Jesiennej w ramach budowy linii tramwajowej jezdnia zostanie odsunięta od budynku Pana W. Ch. o ok. 10 m w stosunku do obecnie istniejącej jezdni.

W tych warunkach, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta Częstochowy postanawia, jak w treści uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Marek Balt


Powyższe wskazuje, że obywatel W.Chorzelski (pozwalam sobie na podanie danych na zasadzie wzajemności, bowiem zainteresowany atakuje personalnie moją osobę na róznych gremiach fałszując jedynie miejsce mojego zamieszkania i miejsce pracy - przykład: casus posiedzenia Rady Dzielnicy Wrzosowiak w dniu 11 maja 2010r - punkt 1. sprawozdania) chwyta się rozpaczliwie każdej możliwej kwestii, nawet, jeśli powtarza się, niczym zdarta winylowa płyta gramofonowa.

Pocieszający jest jedynie fakt, że władze miasta, składające się de facto z obywateli naszego miasta, myślą trzeźwo. Budowa ruszyła, jest uzasadniona i wg posiadanych przez nas informacji wyczekiwana! Jeśli jest gdziekolwiek mowa o awanturze, to pewne jest, że jej prowodyrem jest właśnie ta osoba. Jedna osoba przeciwstawiająca się całemu miastu. Budowa już nie zatrzyma się. Przytoczony przykład jasno na to wskazuje, co pozostaje pozytywnym wydźwiękiem iniejszego artykułu.

Dominik Wójcik


Zobacz także:

Dziewiąty raport z budowy nowej linii (15 października 2010r)

Dyskusja na ten temat (CFK - konieczność logowania)
Skomentuj (CSK - bez logowania)
Forum o nowej linii

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDKACJA | C K M K M